Rodzaje badań klinicznych

Badanie kliniczno-kontrolne:
badanie obserwacyjne, w którym poszukuje się związku między daną ekspozycją a wystąpieniem określonego punktu końcowego, porównując ekspozycję (odsetek narażonych) w grupie osób, u których punkt końcowy wystąpił, z ekspozycją w odpowiednio dobranej grupie osób kontrolnych, u których punkt końcowy nie wystąpił (wychodzi się od punktu końcowego i wstecz ocenia ekspozycję).

Badanie kohortowe:
badanie obserwacyjne, w którym ocenia się wystąpienie określonego punktu końcowego w grupach (kohortach) osób narażonych i nienarażonych na dany czynnik lub interwencję, u których tego punktu końcowego na początku obserwacji nie stwierdzono (wychodzi się od ekspozycji i prospektywnie ocenia występowanie punktu końcowego).

Badanie obserwacyjne:
badanie, w którym opisuje się lub analizuje określone zdarzenia, przy czym ekspozycja na dany czynnik/interwencję nie zależy od protokołu badania. Do badań obserwacyjnych zalicza się badania analityczne (kohortowe, kliniczno-kontrolne i przekrojowe) oraz badania opisowe (opis przypadku lub serii przypadków).

Więcej